Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ଦେହ

ଦେହ ଭାରତ ମାଝୀ ଇଏ ଜମି, କୋଇଲା ଖଣି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ମାଳି ଏପରିକି ମଂଗଳ କି ଚଂଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ନୁହେଁ ଯେ କରିନେବ ଅଧିଗ୍ରହଣ, ବାବୁ, ଏଇଟା ଦେହ, ଇଏ ତମ ମାଲିକାନାକୁ କରେନା ପରବାୟ! ସେ ତା'ର ବୁଝିବ ଯମୁନା କୂଳରେ ଭଣଜାକୁ ଦବ ନା ପାଂଚ ଜଣଂକୁ ପାଳି କରି, ମଂତ୍ର ଫୁଂକି…