Latest Odisha News

ନବଜାତକର ହସ

ନବଜାତକର ହସ ବିରଜା ବଳ ଲାଳସରସର ନବଜାତ ଶିଶୁର ହସ । ହସରହିତ ଉପଲକ୍ଷରେ ଆକାଶିଆ ଗଛଯାଏ ଉଡ଼ିଯାଏ ଘୂରିବୁଲେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ । ଗୋଟେ କୁନିଗଛର ମୂଳବାହିକା ଚେର ପ୍ରବେଶ କରେ ଭିତରକୁ ମାଟିତଳ ରସମୟ ବୋଲି ଆବୃତ୍ତି କରେ, ହସ, ରସମୟ ବୋଲି ଆବୃତ୍ତି କରେ ନବଜାତ…